پایه

اجرای کمپین‌های ساده
۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • امکان ساخت کمپین
 • امکان تیم‌سازی و تشکیل اتاق فکر
 • ایجاد سطح دسترسی
 • قابلیت تعریف ارزیاب وارزیابی ایده‌ها
 • امکان تعریف مربی جهت راهنمایی افراد
 • امکان تعریف کمپین نوآوری باز
 • پشتیبانی

پایه

اجرای کمپین‌های ساده
۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • امکان ساخت کمپین
 • امکان تیم‌سازی و تشکیل اتاق فکر
 • ایجاد سطح دسترسی
 • قابلیت تعریف ارزیاب وارزیابی ایده‌ها
 • امکان تعریف مربی جهت راهنمایی افراد
 • امکان تعریف کمپین نوآوری باز
 • پشتیبانی

پایه

اجرای کمپین‌های ساده
۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان
 • امکان ساخت کمپین
 • امکان تیم‌سازی و تشکیل اتاق فکر
 • ایجاد سطح دسترسی
 • قابلیت تعریف ارزیاب وارزیابی ایده‌ها
 • امکان تعریف مربی جهت راهنمایی افراد
 • امکان تعریف کمپین نوآوری باز
 • پشتیبانی
Type and Hit Enter to Search